Lubelska strefa przedsiębiorczości

Lubelska strefa przedsiębiorczości

O PROJEKCIE

Projekt pt.: „Lubelska strefa przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0043/21 współfinansowanyze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez NETRIX GROUP Sp. z o.o. w partnerstwie z Marcin Rokoszewski MARSOFT na podstawie Umowy nr 256/RPLU.09.03.00-06-0043/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2021 – 31.07.2023

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zwiększona aktywność zawodowa wśród 50 osób fizycznych (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, osób które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udział w kompleksowym wsparciu w ramach projektu, tj. wsparciu szkoleniowym (indywidualnym i grupowym), wsparciu w postaci przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznaniu wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej, prowadzącym do zarejestrowania i prowadzenia nowych działalności gospodarczych przez minimalny okres 12 miesięcy przez 45 osób do 31.07.2023 r.

Wsparcie w ramach projektu – CO OTRZYMAJĄ UCZESTNICY

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje poniższe formy:

1.Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 50 Uczestników/-czek projektu umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej:

  • szkolenia grupowe w wymiarze maksymalnie 40 godzin dydaktycznych na grupę 10-osobową (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Planowane jest utworzenie 5 grup. Ostateczna liczba godzin szkolenia będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb Uczestników/czek określonych podczas rozmowy z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji do udziału w projekcie. Szkolenia grupowe mają na celu przygotowanie merytoryczne Uczestników/czek do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wymagana jest minimum 80% frekwencja na szkoleniu grupowym zgodnie z ustalonym harmonogramem. Potwierdzeniem udziału w przedmiotowym wsparciu są listy obecności. 

Metodologia zajęć: wykład, w tym prezentacja (20%), warsztaty/ćwiczenia (praca w grupach, dyskusje, praca indywidualna analiza przypadku (80%).

  • szkolenia indywidualne w wymiarze maksymalnie 6 godzin zegarowych na osobę: 3 spotkania po 2 godziny zegarowe (1 godzina zegarowa = 60 minut). Szkolenia indywidualne mają na celu wsparcie merytoryczne Uczestników/czek projektu w procesie tworzenia biznesplanów. Wymagana jest 100% frekwencja na szkoleniu indywidualnym. Potwierdzeniem udziału w przedmiotowym wsparciu są listy obecności.

Szkolenia grupowe i indywidualne zakończą się egzaminem/testem badającym poziom nabytej wiedzy i będą prowadziły do nabycia kompetencji. Uczestnicy/-czki otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia grupowego/indywidualnego potwierdzające nabyte kompetencje.

Wymagana frekwencja w szkoleniu grupowym i indywidualnym jest warunkiem możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

2. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej dla 45 Uczestników/-czek projektu.

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane jako bezzwrotne w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN. Warunkiem otrzymania jest ukończenie wsparcia szkoleniowego, pozytywna ocena biznesplanu, zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego, podpisanie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenie stosownego zabezpieczenia do ww. umowy. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia są zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

3. Fakultatywne wsparcie pomostowe finansowe udzielane dla 45 Uczestników/-czek projektu.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.  Wsparcie udzielane w postaci miesięcznych transz na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Są to kwoty netto w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane na podstawie oceny formalnej i merytorycznej Wniosków o udzielenie pomostowego wsparcia finansowego. Oceny dokonuje 2 niezależnych ekspertów analogicznie do oceny biznesplanów. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia są zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Maksymalna wartość wsparcia pomostowego przewidziana wnioskiem o dofinansowanie wynosi 2 800,00 PLN miesięcznie. Łączna wartość wsparcia pomostowego przewidziana wnioskiem o dofinansowanie wynosi 33 600,00 PLN na jednego Uczestnika projektu.

Grupa docelowa – DO KOGO PROJEKT JEST SKIEROWANY

Uczestnikami projektu będzie 50 osób, które spełniają kryteria grupy docelowej zawarte w Regulaminie konkursu, tj.: są to osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), które spełniają następujące kryteria (osoba musi należeć do przynajmniej jednej grupy wymienionej poniżej w pkt a-g):
a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
bb) kobiety,
cc) osoby z niepełnosprawnościami,
dd) osoby długotrwale bezrobotne,
ee) osoby o niskich kwalifikacjach,
Osoby z ww. grup od lit. aa) do lit. ee) będą stanowiły co najmniej 60% wszystkich uczestników.
b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach) oraz w pkt c), pkt d) i pkt e).
c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
d) reemigranci
,
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny ,
f) osoby ubogie pracujące ,
g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych
, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.
Osoby wskazane w pkt c) – g) nie mogą stanowić więcej niż 40% uczestników projektu. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – g) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej.

W trakcie procesu rekrutacji będą przyznawane dodatkowe punkty za poniższe kryteria (kryteria premiujące):

• osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19 – 10 pkt;
• za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Uczestnika/-czki wsparcia finansowego – 10 pkt;
• kobiety – 6 pkt;
• osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt;
• osoby długotrwale bezrobotne – 4 pkt;
• osoby w wieku powyżej 50 lat – 3 pkt;
• osoby o niskich kwalifikacjach – 2 pkt;Skip to content