Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018/1.2

Lublin, dnia 03.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018/1.2

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Netrix Group sp. z o.o.
ul. Związkowa 26
20-148 Lublin

II. ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. „Opracowanie prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym, sterującego łańcuchem dostaw, umożliwiającego personalizację i identyfikację wyrobów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmów uczenia głębokiego” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Firma Netrix Group sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:
ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALANYCH I PRAWNYCH

 • Notebook – 2 szt.
 • Smartphone – 4 szt.
 • Drukarka wielofunkcyjna – 1 szt.
 • Projektor – 1 szt.
 • Oprogramowanie systemowe – 2 szt.
 • Oprogramowanie biurowe – 2 szt.

kod CPV:
30213100-6 Komputery przenośne
30232000-4 Sprzęt peryferyjny
32250000-0 Telefony komórkowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Zamawiający zaznacza, iż oferowany sprzęt musi być nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny, gotowy do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Oferenta środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o parametrach nie gorszych niż:

 • Notebook – 2 szt.
  Matryca 15,6” matowa, procesor i7, pamięć RAM 8GB, dysk HD 500GB, WiFi 802.11 a/b/g/n, bluetooth, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps.
 • Smartphone – 2 szt.
  Wyświetlacz min. 4,7”, pamięć wbudowana 32GB, pamięć ram 2GB, aparat 12Mpx, komunikacja WiFi, NFC, bluetooth, system typu Android lub równoważny. Zakres równoważności dla systemu Android został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
 • Smartphone – 2 szt.
  Wyświetlacz min. 4,7”, pamięć wbudowana 32GB, pamięć ram 2GB, aparat 12Mpx, komunikacja WiFi, NFC, bluetooth, system typu IOS lub równoważny. Zakres równoważności dla systemu IOS został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
 • Drukarka wielofunkcyjna – 1 szt.
  Drukowanie w kolorze, technologia druku laser, możliwość drukowania do 30 str/min, WiFi, Ethernet, rozdzielczość druku w kolorze 2400×600 dpi,
 • Projektor – 1 szt.
  Rozdzielczość ekranu 1920×1080, jasność 2000ANSI lumenów, kontrast 10000:1 wejścia/wyjścia: HDMI, audio, VGA, RJ-45, USB 2.0, WiFi
 • Oprogramowanie systemowe typu MS Windows 10 Pro lub równoważny. Zakres równoważności został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – 2 szt.
 • Oprogramowanie biurowe typu MS Office lub równoważny. Zakres równoważności został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – 2 szt.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, maksymalnie do 28.02.2019 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU

 1. W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizacje przedmiotu zapytania ofertowego – Zamawiający uzna spełnienie warunku w przypadku dołączenie do oferty oświadczenia dotyczącego potencjału dostawcy – załącznik nr 4 do zapytania
 2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta

Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi i będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

VI. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci/Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z firmą
  Netrix Group Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

  Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 2. Oferent może zostać wykluczony z postępowania jeśli poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego wartości zmówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.
 4. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy złożą więcej niż jedną ofertę i/lub ofertę częściową i/lub wariantową.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, NIP, adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
 3. Oferta powinna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta powinna zawierać:
  – wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  – wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  – wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące potencjału wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
  – wskazanie w formularzu modelu oferowanego środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej lub dołączenie do oferty specyfikacji technicznej urządzeń.
 5. Realizując obowiązek Zamawiającego prawidłowego oznakowania dokumentów w ramach realizowanego projektu Zamawiający dołączył do zapytania załączniki 1, 3 i 4 w dwóch wersjach w zależności od sposobu przygotowania oferty przez Oferenta.
  •  w przypadku przygotowania i wydruku oferty i wydruku wszystkich załączników w wersji pełno kolorowej Oferent zobligowany jest zastosować załączniki 1, 3 i 4 w wersji pełno kolorowej,
  •  w przypadku przygotowania i wydruku oferty i wydruku wszystkich załączników w wersji czarnobiałej Oferent zobligowany jest zastosować załączniki 1, 3 i 4 w wersji
 6. Termin ważności oferty: min. 90 dni
 7. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert stanowi:
• Wartość brutto wyrażona w PLN – 100%

Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru:

Wartość brutto = najniższa wartość brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert/wartość brutto oferty badanej * 100

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Maksymalna liczba punktów do otrzymania w ramach oceny oferty wynosi 100 pkt.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@localhost
lub faksem: 81 440 61 84 lub dostarczona do biura na adres: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.netrix.com.pl
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Łukasz Gołąbek, nr tel. +48 663 623 003 lukasz.golabek@localhost
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin nadsyłania ofert 10.12.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Załączniki:
– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji pełno kolorowej
– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji  czarnobiałej
– Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna.
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań w wersji pełno kolorowej
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań w wersji czarnobiałej
– Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczącego potencjału dostawcy w wersji pełno kolorowej 
– Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczącego potencjału dostawcy w wersji czarnobiałej