Zapytanie ofertowe nr 1/11/2016/1.2

Lublin, dnia 30.11.2016

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2016/1.2

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Netrix Group sp. z o.o.

ul. Związkowa 26

20-148 Lublin

II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. „Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Firma Netrix Group sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup urządzeń i wartości niematerialnych i prawnych:

 • Tablet – 2 szt.
 • Notebook – 7 szt.
 • Projektor – 1 szt.
 • Drukarka wielofunkcyjna – 1 szt.
 • Oprogramowanie MS Windows 10 PRO – 7 szt.
 • Oprogramowania MS Office – 7 szt.

kod CPV:

30213100-6 Komputery przenośne

30232000-4 Sprzęt peryferyjny

Zamawiający zaznacza, iż oferowany sprzęt powinien być nowy,  sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny, gotowy do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, maksymalnie do 13.01.2017 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W postepowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizacje przedmiotu zapytania ofertowego.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty.

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.

Oferent może zostać wykluczony z postępowania jeśli poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego wartości zmówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: lukasz.golabek@localhost
lub faksem: 81 440 61 84 lub dostarczona do biura na adres: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.netrix.com.pl

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Łukasz Gołąbek, nr tel. +48 663 623 003.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Termin nadsyłania ofert 12.12.2016 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT

Kryterium dostępowe oceny ofert stanowi:

 • Okres ważności oferty – co najmniej 3 miesiące

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia. Oferty niespełniające warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu, podlegające wykluczeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Kryterium finansowe oceny ofert stanowi:

 • Cena netto 100%.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –  Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Informacja o Wyłonionym dostawcy