Zapytanie ofertowe nr 1/06/2018/1.2

Lublin, dnia 22.06.2018r

 

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2018/1.2

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Netrix Group sp. z o.o.

ul. Związkowa 26

20-148 Lublin

II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami rozeznania rynku dla projektu pt. „Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Firma Netrix Group sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Wynajem serwerów do symulacji i obliczeń numerycznych

 

kod CPV:

72610000-9 – Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

III. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem serwerów do symulacji i obliczeń numerycznych.

Celem zamówienia jest wynajem serwerów niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu „Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS”.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem serwerów w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2018.

Wymagania dotyczące wynajmu:

 • Wynajem 2 serwerów do analiz Big Data – urządzenia umożliwiające prowadzenie analiz do przetwarzania wielkich zbiorów danych w oparciu o dane wprowadzane z systemu sensorów.
 • Minimalne parametry nie gorsze niż:
  • CPU: Xeon E5 – 2 procesory,
  • GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti,
  • Pamięć RAM: 64 GB,
  • Pamięć dyskowa: 2 x 500 GB SSD; 2 x 4TB 7200 rpm.

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: okres najmu od 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

Termin realizacji wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie i może ulec zmianie. Nowy termin zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą i Instytucją Pośredniczącą.

VI.WARUNKI UDZIAŁU I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają prawo do dysponowania sprzętem.
 2. Świadczą usługi wynajmu serwerów.
 3. Posiadają status Jednostki Naukowej zgodny z definicją określoną w Ustawie z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki lub Centrum Badawczo Rozwojowego zgodnie z definicją określoną m.in. w Ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – warunek zostanie spełniony poprzez uzupełnienie i podpisanie oświadczenia – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
 5. Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem serwerów przez cały okres realizacji zamówienia.
 6. Posiadają własny serwis, i zagwarantują usunięcie wad krytycznych w czasie 2h, a pozostałych wad w czasie 2 dni kalendarzowych.
 7. Dokonają rozliczeń usługi w cyklu miesięcznym na podstawie wystawionej Faktury Vat po jej wykonaniu (na koniec miesiąca).

 

Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi i będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie złożenia podpisanego formularza ofertowego – Załącznik nr 1 oraz Załącznika nr 3 na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VII.WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci/Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Netrix Group Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
 3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
 2. Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, adres oferenta, nip, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty.
 3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Realizując obowiązek Zamawiającego prawidłowego oznakowania dokumentów w ramach realizowanego projektu Zamawiający dołączył do zapytania załączniki 1, 2 i 3 w dwóch wersjach w zależności od sposobu przygotowania oferty przez Oferenta:
  1. w przypadku przygotowania i wydruku oferty i wydruku wszystkich załączników w wersji pełnokolorowej Oferent zobligowany jest zastosować załączniki 1, 2, 3 w wersji pełnokolorowej,
  2. w przypadku przygotowania i wydruku oferty i wydruku wszystkich załączników w wersji czarnobiałej Oferent zobligowany jest zastosować załączniki 1, 2, 3 w wersji czarnobiałej.
 5. Oferta powinna zawierać:- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.- wypełnione i podpisane oświadczenie o posiadaniu statusu Jednostki Naukowej lub Centrum Badawczo Rozwojowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 6. Termin ważności oferty: min. 60 dni
 7. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@localhost
lub faksem: 81 440 61 84 lub dostarczona do biura na adres: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://netrix.com.pl/

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z osobą: Łukasz Gołąbek 81 7480834, lukasz.golabek@localhost

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Termin nadsyłania ofert 29.06.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej http://netrix.com.pl/ niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

X.KRYTERIA WYBORU OFERT

Kryterium oceny ofert stanowią:

 1. Cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

XI.WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

 1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian umów podpisanych przez Zamawiającego z Instytucjami Pośredniczącymi;
 2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
 3. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
 4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 5. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
 6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postepowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu statusu Jednostki Naukowej lub Centrum Badawczo Rozwojowego

Załączniki wersja pełnokolorowa:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu statusu Jednostki Naukowej lub Centrum Badawczo Rozwojowego