Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019/1.2

Lublin, dnia 22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019/1.2

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Netrix Group sp. z o.o.
ul. Związkowa 26
20-148 Lublin

II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. „Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Firma Netrix Group sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup

Beaconów

kod CPV:
32260000-3 – Urządzenia do przesyłu danych

III. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń typy Beaconów w celu zbudowania prototypu systemu.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń typu Beacon:

1. Urządzenia typu Beacon – 50 szt. o minimalnych parametrach nie gorszych niż:

• Bluetooth 5.0
• maksymalny zasięg 100m,
• maksymalne wymiary: grubość 25mm, długość 69mm, szerokość 46mm,
• zgodny z wiodącymi standardami komunikacji urządzeń typu beacon,
• wbudowane sensory: akcelerometr, temperatury, światła otoczenia,
• wbudowana dioda RGB,
• Czas działania: 3 lata na baterii

2. Urządzenia typu Beacon – 50 szt. o minimalnych parametrach nie gorszych niż:

• Maksymalny zasięg: 80m,
• Bluetooth 4.2, kompatybilny z 5.0
• wbudowane czujniki: temperatury, akcelerometr, światła otoczenia,
• zgodny z wiodącymi standardami komunikacji urządzeń typu beacon,
• Maksymalne wymiary modułu: długość 69mm, szerokość 69mm, grubość 21mm
• Żywotność baterii do 75 miesięcy

3. Urządzenia typu Beacon USB – 20 szt. o minimalnych parametrach nie gorszych niż:

• Bluetooth 4.0+,
• zasilanie USB,
• częstotliwość 2.402GHz do 2.480GHz,
• czułość odbiornika -93DB,
• moc nadawania 0 dBm to -27 dBm,
• Wymiary maksymalne: 18x14x6mm,
• Zasięg maksymalny 40m

4. Bramka podczerwieni odbiciowy z reflektorem o zasięgu skutecznym nie mniejszym niż 5 m, wyjście NPN, obudowa IP67 – 10 szt.

5. Puszki montażowe – obudowa plastikowa 14x16x20cm materiał ABS czarny – 100 szt.

6. Bateria guzikowa w standardzie 2477 – 100 szt.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 16.09.2019 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy:

1. W postepowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizacje przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.

Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

VII. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci/Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Netrix Group Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na:
➢ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
➢ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
➢ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
➢ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
2. Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, adres oferenta, nip, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Termin ważności oferty: min. 60 dni
6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@localhost lub dostarczona do biura na adres: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://netrix.com.pl/zapytania-ofertowe/ oraz wysłano do 3 potencjalnych oferentów.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z osobą: Łukasz Gołąbek 81 7480834, lukasz.golabek@localhost
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin nadsyłania ofert 01.08.2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej http://netrix.com.pl/zapytania-ofertowe/ niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

X. KRYTERIA WYBORU OFERT

Kryterium oceny ofert stanowią:

1. Cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru:

CENA = cena minimalna brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert/cena brutto oferty badanej * 100%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia po wyrażeniu zgody przez obie strony
2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
3. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postepowania

Załączniki:
– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań