„Opracowanie prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym, sterującego łańcuchem dostaw, umożliwiającego personalizację i identyfikację wyrobów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmów uczenia głębokiego”

Od 01.10.2018 r. Netrix Group Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Opracowanie prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym, sterującego łańcuchem dostaw, umożliwiającego personalizację i identyfikację wyrobów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmów uczenia głębokiego”

Opis i cel projektu

Projekt zakłada wprowadzenie nowego produktu. Głównym Celem projektu jest zbudowanie inteligentnej platformy sensorowej umożliwiającej użytkownikom elastyczną i swobodną konfigurację, a tym samym dostosowanie do oprogramowania do współpracy z systemami zewnętrznymi. W ramach prac B+R zostaną opracowane następujące elementy oprogramowania:
1. Struktura systemu wraz z interfejsem komunikacyjnym
2. Nowe unikalne algorytmy do analizy danych i optymalizacji systemu
3. Algorytmy do wizualizacji etapów życia produktu i monitoringu procesów logiczno-technologicznych
4. Algorytmy identyfikujące i klasyfikujące wyroby w czasie rzeczywistym
5. Prototyp platformy stanowiącej przedmiot projektu.
Głównymi elementami rozwiązania są
1. Jądro systemu – zarządzanie przepływem zadań monitorowanie zasobów zarządzanie komunikatami w systemie
2. Platforma integracyjna – spajanie i wymiana danych pomiędzy różnymi systemami i standardami komunikacji
3. Moduły algorytmiczne – szereg podsystemów odpowiedzialnych za analizę i wydobywanie informacji z pozyskanych danych oraz moduły odpowiedzialne ze prezentacje graficzną monitorowanych zjawisk i procesów
4. Interfejsy użytkownika oparte o technologie webowe i mobilne.
5. Ekosystem wdrożeniowy systemu informatycznego oparty na tzw. Kontenerach i mikroserwisach
6. Nowość i innowacyjność systemu, unikalne rozwiązanie
7. Stworzenie zintegrowanego ekosystemu łańcucha dostaw dzięki platformie integracyjnej oraz elektronicznej identyfikacji podzespołów i produktów
8. Ciągły monitoring jakości i statusu na każdym etapie łańcuch dostaw
9. Możliwość dostosowanie planów i procesów w czasie rzeczywistym

Powyższe rozwiązania stanowią o konkurencyjności planowanej do zbudowania platformy. Interfejs użytkownika w postaci portalu internetowego umożliwi operatorowi zarządzanie danymi zgromadzonymi w systemie i będzie uwzględniał takie elementy jak:
– zamówienia od klientów,
– zlecenia produkcyjne,
– dostawy, faktury, rozliczenia, reklamacje,
– kondycja produktu.
Element ten będzie zawierał interfejsy wymiany danych z systemami odbiorców i dostawców. Informacje dotyczące stanu współpracy dostępne będą dla kooperantów z dowolnego miejsca na świecie dzięki współpracy z dowolnym zewnętrznym systemem informatycznym. Interfejs programistyczny API umożliwi współpracę wewnętrznego systemu przedsiębiorstwa, w którym są ewidencjonowane procesy gospodarcze z systemem opartym na mikroserwisach. Do procesów, w których informacje będą wymieniane należy m.in.: obsługa zakupów i sprzedaży, ewidencja księgowa. Działania te wpłyną na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Cele projektu wpisują się w cele Działania1.2 Badania celowe oraz Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje RPOWL na lata 2014-2020. Nabyta w ramach projektu infrastruktura badawczo-rozwojowa przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonych badań w obszarze Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji – Informatyka i automatyka. Projekt zakłada również współpracę z jednostkami naukowymi (w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.z 2008 r.Nr169, poz. 1049)), dzięki czemu wzrośnie korelacja pomiędzy sferą naukową, a przedsiębiorstwami z sektora MŚP. Innowacja produktowa w postaci opracowania prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym sterującego łańcuchem dostaw zostanie wdrożona przez podmioty z sektora MŚP prowadzące działalność w województwie lubelskim. Wysoka innowacyjność rozwiązania przełoży się na wzrost konkurencyjności sektora MŚSP oraz regionu. Dzięki realizacji projektu wzrośnie udział sektora przedsiębiorstw w nakładach na B+R, skala wdrażanych innowacji przez MŚP prowadzące działalność w województwie lubelskim.

Wskaźniki opisujące założone cele:
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
– Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.
– Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.
– Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.
– Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
– Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne dla działalności B+R,
– Liczba realizowanych projektów B+R.
– Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej.
– Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.
Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta i Partnera projektu. Projekt zostanie zlokalizowany przy ulicy Związkowej 26 w Lublinie (20-148).

Wartość Projektu wynosi 3 890 322,80
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 888 863,28 zł