Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018/1.2

Lublin, dnia 22.10.2018r

 

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018/1.2

I.DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Netrix Group sp. z o.o.
ul. Związkowa 26
20-148 Lublin

II.ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. „Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Firma Netrix Group sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem

Serwerów obliczeniowych

kod CPV:
72610000-9 – Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

III.PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem serwerów obliczeniowych.
Celem zamówienia jest wynajem serwerów niezbędnych do przeprowadzenia symulacji i obliczeń numerycznych.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem serwerów niezbędnych do przeprowadzenia symulacji i obliczeń numerycznych oraz przeprowadzenia analiz Big Data o minimalnych parametrach nie gorszych niż:

 • Intel Xeon, czterordzeniowy
 • Pamięć RAM: 64 GB
 • min. pojemność 1TB /7200 rpm,
 • dostęp do internetu i możliwość przesyłu danych
 • zapewnienie do 5 różnych adresów IP
 • Obsługa i wsparcie 24/7
 • Sieć zabezpieczona przed niepowołanym dostępem
 • Statystyki ruchu
 • łączność z Internetem do 10 Gb/s.
 • usługa wirtualizacji.

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: okres najmu od 01.11.2018 r. do 30.04.2019 r.

VI.WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają prawo do dysponowania sprzętem.
 2. Posiadają status jednostki naukowej
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
 4. Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem serwerów przez cały okres realizacji zamówienia.
 5. Dokonają rozliczeń usługi w cyklu miesięcznym na podstawie wystawionej Faktury Vat po jej wykonaniu (na koniec miesiąca).

Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

VII.WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci/Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Netrix Group Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.3.
 3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
 2. Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, adres oferenta, nip, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty.
 3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta powinna zawierać:
  – wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  – wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  – dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań
 5. Termin ważności oferty: min. 60 dni
 6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@localhost
lub faksem: 81 440 61 84 lub dostarczona do biura na adres: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://sa.netrix.com.pl/zapytania-ofertowe/ oraz wysłano do potencjalnych oferentów.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z osobą: Łukasz Gołąbek 81 7480834, lukasz.golabek@localhost
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin nadsyłania ofert 30.10.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej http://sa.netrix.com.pl/zapytania-ofertowe/ niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

X.KRYTERIA WYBORU OFERT

Kryterium oceny ofert stanowią:

  1. Cena brutto za wynajem serwera za 1 miesiąc wyrażona w PLN – 100%.

Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru:

CENA = cena minimalna brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert/cena brutto oferty badanej * 100%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

XI.WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

 1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
 3. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
 4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 5. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
 6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postepowania

Załączniki:
– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań